ราคาขนส่งสินค้าตู้ควบคุมอุณหภูมิ
(REEFER CONTAINER SET)

ข้อมูลอัพเดตล่าสุดสุด : วันที่ 8 สิงหาคม 2566

เงื่อนไข

 • รวมภาษี หัก  ณ ที่จ่าย 3%
 • รวมเฟรทรถไฟพร้อมน้ำมัน
 • รวมค่าธรรมเนียมและค่าพิธีการต่าง ๆ
 • รวมค่าประกันสินค้า

Terms And Conditions

 1. VAT 7% is not included in prices. (ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%)
 2. Withholding Tax 3% is not included in prices. (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)
 3. All quoted prices are valid for 5 days from the starting dates on the quotation. (ใบเสนอ ราคานี้จะมีผล 5 วัน นับจากวันที่มีการเสนอราคา)
 4. Delivery times are between 4 and 7 days from departure stations to terminal stations. (ใช้ ระยะเวลาในการขนส่งจากสถานีต้นทางถึงปลายทาง ระยะเวลา 4-7 วัน)
 5. Payment terms: (เงื่อนไขของการชำระเงิน) โดยมีเงื่อนไขชำระ 50% หลังจากมีการจองตู้คอนเทนเนอร์ และชำระส่วนที่เหลือหลังจากที่สินค้าถึง ปลายทาง

** Note
Type & Size: 40 FT Refrigerated container (ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 40 ฟุต)
Loading Weight: Max weight 20 Ton (น้ำหนักโหลดสูงสุด 20 ตัน)
Quantity: 25-50 Bogies/Train (โบกี้รถไฟ 1 ขบวนต่อตู้คอนเทนเนอร์ 25-50 ตู้)
Temparature: -40 °C (องศาเซลเซียส)
Products: Durian (ทุเรียน) / Mangosteen (มังคุด)

Rates quoted include the charges as follows: (ราคาที่เสนอได้รวมค่าใช้จ่ายแล้ว ดังนี้)

 1. Thai – Laos Friendship Bridge charge (ค่าธรรมเนียมข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาว)
 2. Transport insurance with liability covers THB 5,000,000 per container, which covers only
  in Thailand (ประกันสินค้า มีวงเงินประกัน 5,000,000 บาท โดยวงเงินประกันนี้จะคุ้มครองสินค้าที่อยู่ บนรถถบรรทุกในประเทศไทยเท่านั้น)
 3. LOLO fee (ค่ายกตู้ขึ้นลง)
 4. Container rental fee (ค่าเช่าตู้)
 5. Container demurrage/ detention charge/ repairing charge (ค่าเสียเวลาคืนตู้คอนเทนเนอร์)
 6. Storage fee, cleaning & inspection fee at Nongkhai container yard (Thailand) (ค่าธรรมเนียม ในการวางตู้คอนเทนเนอร์ที่จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย)
 7. Cargo insurance (ค่าประกันสินค้า)
 8. Customs clearance charge in Nongkhai, Thailand (ค่าพิธีการฝั่งหนองคาย ประเทศไทย) 
 9. Customs clearance charge in Laos (ค่าพิธีการฝั่งประเทศลาว)
 10. Customs clearance charge in China (ค่าพิธีการฝั่งประเทศจีน)
 11. Customs inspection fee (ค่าธรรมเนียมตรวจศุลกากร)
 12. Customs tax & duty, permit and associated charges requested by the authorities (ภาษีและ อากรศุลกากร ใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามทางการร้องขอ)
 13. Shipping Document Process in Thailand, Laos, and China (เอกสารในการส่งออกของฝั่งประเทศ ไทย ประเทศลาว และประเทศจีน)
 14. Trucking from customer’s factory to Map Ta Put Railway Station (Rayong, Thailand) (ค่า รถบรรทุกจากโรงงานลูกค้าถึงสถานีรถไฟมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศไทย)
 15. Rail Freight and Fuel charges from Map Ta Put Railway Station (Rayong, Thailand) to Nongkhai, Thailand (เฟรทรถไฟพร้อมน้ำมันใส่ตู้ตั้งแต่สถานีรถไฟมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประเทศ ไทย จนถึงจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย)
 16. Trucking from Railway stations in China to customer’s factory area informed (ค่ารถบรรทุก จากสถานีรถไฟประเทศจีนถึงโรงงานลูกค้าในระยะทางที่กำหนด)
 17. Others charges, as per receipt (ค่าใชจ่ายอื่น ๆ ตามใบเสร็จรับเงิน)
 18. ค่าขนถ่ายสินค้าจากสถานีรถไฟขึ้นรถหัวลากไปยังเมืองต่าง ๆ
 19. Booking at least 5-7 days (ระยะเวลาจองอย่างน้อย 5-7 วัน)

Rates quoted exclude the charges as follows: (ราคาที่เสนอไม่ได้รวมค่าใช้จ่าย ดังนี้)

1. Tax import from China side 9% (ภาษีนำเข้าประเทศจีน 9%)

TNB EXPRESS CO., LTD.

CONNECTING PROPLE AND BUSINESSES, ONE RAIL AT A TIME

เรา คือ ผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ตอบโจทย์ ความรวดเร็วของเส้นทางการเดินสินค้า ด้วยนวัตกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า จีน ลาว ไทย